Online-languages.info  

Kyōiku Kanji - 1006 most important symbols

Japanese language resources at Online-languages.info

Home
Dictionaries
Translator
Vocabulary
Vocabulary trainer
Flashcards
Picture dictionary
Grammar
Hiragana and katakana
Basic kanji
Kanji symbols
Phrases
Pronunciation
Language software
Mobile phones
First grade - Second grade - Third grade - Fourth grade - Fifth grade - Sixth grade

First grade (80 kanji)

Kanji Meaning On Kun
one ichi, itsu hito-tsu
two ni, ji futa-tsu
three san  mit-tsu
four shi or yon yot-tsu
five go itsu-tsu
six roku mut-tsu
seven shichi nana-tsu
eight hachi yat-tsu
nine ku or kyū kokono-tsu
ten
hundred hyaku momo
thousand sen chi
top ue
below ka or ge shita
left sa hidari
right u or yū migi
inside, middle chū naka
large dai ō-kii
small shō chii-sai
month; moon gatsu or getsu tsuki
day; sun nichi hi
year nen toshi
early haya-i
tree moku ki
woods rin hayashi
mountain san yama
river sen kawa
soil do tsuchi
sky sora
rice paddy den ta
sky ten ama
life sei i-kiru
flower ka hana
grass kusa
insect chū mushi
dog ken inu
person jin or nin hito
name mei or myō na
female jo or nyo on'na
male dan otoko
child shi or su ko
eye moku me
ear ji or jō mimi
mouth kuchi
hand shu te
foot or leg soku ashi
see ken mi-ru
sound on ne or oto
power riki or ryoku chikara
spirit ki iki
circle; yen en maru
enter nyū hai-ru or i-ru
exit shutsu de-ru
stand up ritsu ta-tsu
rest kyū yasu-mu
previous sen saki
evening seki
book hon moto
writing bun or mon fumi
character ji
study gaku mana-bu
school
village son mura
town chō machi
forest shin mori
correct sei tada-shii
water sui mizu
fire ka hi
ball gyoku tama
king ō
stone seki ishi
bamboo chiku take
thread shi ito
shellfish kai
wheeled vehicle sha kuruma
gold kin kane
rain u ame
red seki aka
blue sei ao
white haku shiro

Second grade (160 kanji)

Kanji Meaning On Kun
number kazu
many,much ta ō-i
a few, a little shō suku-nai,suko-shi
ten thousand man yorozu
half han naka-ba
shape kei katachi
fat ta futo-i
thin sai hoso-i
wide hiro-i
long chō naga-i
point ten
circle gan maru
mix maji-waru
light hikari
angle,corner kaku kado,tsuno,sumi
measure kei haka-ru
straight,correct choku,jiki tada-chi,nao-su
line sen
arrow shi ya
weak jaku yowa-i
strong kyō tsuyo-i
tall or high taka-i
same ona-ji
parent shin oya
mother bo haha,kaa
father fu chichi,tou
older sister shi ane
older brother kei ani
younger brother tei otouto
younger sister mai imōto
oneself ji or shi mizuka-ra
friend tomo
body tai karada
hair ke
head atama
face gan kao
neck shu kubi
heart shin kokoro
time ji toki
weekday
morning chō asa
daytime chū hiru
night ya yoru
minute; understand fun,bun wa-karu
week  shū
spring shun haru
summer ka natsu
autumn shū aki
winter fuyu
now kon ima
new shin atara-shii
old ko furu-i
interval kan,ken ma,aida
direction kata
north hoku kita
south nan minami
east higashi,azuma
西 west sei or sai nishi
far  en tō-i
near kin chika-i
in front zen mae
behind go,kou nochi,ushi-ro,ato
inside nai uchi
outside gai or ge soto,hoka,hazu-su
place ba
ground chi or ji
country koku kuni
garden en sono
valley koku tani
field ya no
field, origin gen hara
village ri sato
city shi ichi
capital kyō or kei
wind kaze
snow setsu yuki
cloud un kumo
pond chi ike
sea kai umi
rock gan iwa
star sei hoshi
room shitsu muro
door ko to or be
house ka or ke ie
Buddhist temple ji tera
pass through tsū tō-ru
gates mon kado
road michi
talk wa hanashi
say gen,gon i-u,koto
answer kota-eru
voice sei koe
hear bun or mon ki-ku
language go kata-ru
read doku yo-mu
write sho ka-ku
write down ki shiru-su
paper  shi kami
picture ga or kaku
picture kai e
drawing zu haka-ru
craft kō or ku
teach kyō oshi-eru
fine sei hare
think shi omo-u
think about kanga-eru
know chi shi-ru
ability sai,zai wazukani,zae
reason ri kotowari
calculate san
make saku tsuku-ru
origin gen or gan moto
eat,meal shoku ta-beru,ku-u
meat niku
horse ba uma or ma
cow gyū ushi
fish gyo uo or sakana
bird chō tori
feather u ha or hane
chirp mei na-ku
wheat baku mugi
rice bei or mai kome
tea cha or sa
colour shoku iro
yellow ō ki
black koku kuro
come rai ku-ru
go kō or gyō i-ku,yu-ku,okonau
return home ki kae-ru
walk ho aru-ku,ayu-mu
run hashi-ru
stop shi to-maru
active katsu i-kiru
store ten mise
buy bai ka-u
sell bai u-ru
noon, go uma
steam ki
bow kyū yumi
-times, to revolve kai
association kai e
association, team so kumi
ship sen fune
bright mei aka-rui
company sha yashiro
cut setsu ki-ru
electricity den
every mai
fit a-u
hit a-taru
base dai or tai
pleasure raku tano-shii
public kou ōyake
pull in hi-ku
section ka
song ka uta
sword katana
number ban
use mochi-iru
what ka nani or nan

Third grade (200 kanji)

Kanji Meaning On Kun
pair chō
world sei or se yo
both ryō
master shu nushi or omo
ride no-ru
in advance yo
abstract thing ji koto
serve shi tsuka-eru
other ta hoka
substitute dai or tai kawa-ru or yo
dwell su-mu
使 use shi tsuka-u
person in charge kei kakari or kaka-ru
double bai
whole zen matta-ku
tool gu
copy sha utsu-su
row retsu
help jo tasu-keru
diligence ben
move ugo-ku
win shō ka-tsu
disguise ka ba-keru
ward ku
doctor i
leave kyo or ko sa-ru
anti- han so-ru
take shu to-ru
receive ju u-keru
number
face(v.) mu-kau
you kun kimi
flavor mi aji or aji-wau
life mei inochi
peace, sum wa
article hin shina
member in
commerce shō
question mon to-u or ton
slope saka
center ō
begin shi haji-meru
committee i
protect shu mamo-ru
cheap an yasu-i
fix tei or jō sada-meru
fruit or content jitsu mi or mino-ru
guest kyaku
Shinto shrine or prince(princess) kyū miya
宿 inn shuku yado or yado-ru
cold kan samu-i
opposite tai
office kyoku
premise oku ya
shore gan kishi
island shima
state shū
account book chō
flat hei or byō tai-ra or hira
happiness saiwa-i or shiawa-se
degrees do
warehouse ko
garden tei niwa
style shiki
role yaku
wait tai ma-tsu
hurry kyū iso-gu
breath soku iki
bad aku waru-i
sad hi kana-shii
thought
idea i
feel kan
place sho tokoro
hit da u-tsu
throw na-geru
pick up hiro-u
hold ji mo-tsu
finger shi yubi or sa-su
release hana-su
put in order sei totono-eru
trip ryo tabi
tribe zoku
long ago mukashi
clear shō
hot sho atsu-i
dark an kura-i
sheet music / crooked kyoku ma-garu
be a-ru
clothes fuku
period of time ki
board han or ban ita
pillar chū hashira
root kon ne
plant shoku u-eru
business gyō
appearance or Mr(Mrs,Ms) sama
side ō yoko
bridge kyō hashi
next ji tsugi or tsu-gu
tooth shi ha
death shi shi-nu
ice hyō kōri
decide ketsu ki-meru
oil yu abura
wave ha nami
pour chū soso-gu
swim ei oyo-gu
ocean, western
stream ryū naga-reru
extinguish shō ki-eru or ke-su
deep shin fuka-i
warm on atata-kai
harbor minato
lake ko mizūmi
hot water yu
China kan
charcoal tan sumi
thing butsu or motsu mono
ball kyū tama
reason yū or yu
say mō-su
world kai
agricultural field hata or hatake
sick byō yamai
departure hatsu
climb tō or to nobo-ru
skin hi kawa
dish sara
mutual ai
prefecture ken
true shin ma
wear or arrive chaku ki-ru or tsu-ku
short tan mijika-i
sharpen ken
thanks rei
god(s) shin or jin kami
festival sai matsu-ri
luck fuku
second byō
research kyū
chapter shō
juvenile
whistle teki fue
ordinal number prefix dai
writing brush hitsu fude
class hito-shii
box hako
rank kyū
end shū o-waru
green ryoku midori
practice ren ne-ru
sheep hitsuji
beauty bi utsuku-shii
learn shū nara-u
someone sha mono
nurture iku soda-tsu
suffer ku kuru-shii or niga-i
luggage ka ni
fall raku o-chiru
leaf ha
medicine yaku kusuri
blood ketsu chi
list or surface hyō omote or arawa-su
poem shi
調 investigate chō shira-beru
discuss dan
beans tō or zu mame
lose fu ma-keru or o-u
wake up ki o-kiru
road ro ji
body shin mi
revolve ten koro-bu
light kei karu-i
farming
return hen kae-su
follow tsui o-u
send oku-ru
fast soku haya-i
advance shin susu-mu
play aso-bu
carry un hako-bu
part bu
metropolis to or tsu miyako
distribute hai kuba-ru
rice wine shu sake or saka
heavy jū or chō omo-i or kasa-neru
iron tetsu
silver gin
open kai hira-ku or a-ku
institution in
sunshine
floor of a building kai
collect shū atsu-maru
face men
topic dai
drink in no-mu
public building kan
station eki
nose hana

Fourth grade (200 kanji)

Kanji Meaning On Kun
not fu or bu
conflict araso-u
attach fu tsu-ku
orders rei
since i
go-between naka
transmit den tsuta-eru
rank i kurai
low tei hiku-i
example rei tato-eru
便 convenience ben or bin tayo-ri
trust shin
storage kura
climate
borrow shaku ka-riru
halt tei
healthy ken
side soku kawa
work hatara-ku
hundred million oku
portent or trillion chō kiza-shi
child ji
together kyō tomo
soldier hei or hyō tsuwamono
code ten
cool rei tsume-tai or hi-eru or sa-meru
first sho hatsu or haji-me
separate betsu waka-reru
profit ri
printing satsu su-ru
vice- fuku
achievement
add ka kuwa-eru
toil do tsuto-meru
labor negira-u
courage isa-mu
wrap tsutsu-mu
graduate sotsu
cooperation kyō
simple tan
Dr. haku
mark in shirushi
participate san mai-ru
history shi
director shi
each kaku
tell koku tsu-geru
circumference shū mawa-ri
chant shō tona-eru
rejoice ki yoroko-bu
container ki utsuwa
surround i kako-u
harden ko kata-maru
model kei kata
public chamber
salt en shio
gentleman shi
change hen ka-waru
husband fu fuu bu otto
lose shitsu ushina-u
like su-ku or kono-mu
seasons ki
grandchild son mago
perfect kan
government official kan
harm gai
guess satsu
nest su
distinction sa
hope ki mare
seat seki
sash tai obi
bottom tei soko
urban prefecture fu
ease
build ken ta-teru
diameter kei
junior to
acquire toku e-ru
without fail hitsu kanara-zu
thought nen
love  ai
become sei na-ru
war sen ikusa or tataka-u
fold setsu o-ru
raise kyo a-geru
reformation kai arata-meru
salvation kyū suku-u
failure hai yabu-reru
scatter san chi-ru
fee ryō
national flag hata
previous saku
scenery kei
most sai mo or motto-mo
hope nozo-mu
un- mi ima-da
end matsu sue
tag satsu huda
lumber zai
bundle soku taba or tsuka
pine shō matsu
fruit, accomplish ka ha-tasu
prosperity ei saka-eru
plan an
apricot bai ume
contraption kai
poles kyoku kiwa-meru
signpost hyō
machine ki
lack ketsu ka-keru
curriculum reki
remainder zan noko-ru
kill satsu koro-su
poison doku
family name shi uji
people min tami
request kyū moto-mu
govern chi osa-meru
method
cry kyū na-ku
shallow sen asa-i
bathe yoku abi-ru
pure sei kiyo-raka
full man mi-chiru
fishing ryō asa-ru
lamp tomo-su
nothing mu na-i
so zen shika-shi
bake shō ya-ku
illuminate shō te-rasu
heat netsu atsu-i
breed boku maki
special toku
give birth san u-mu
target teki mato
government ministry sho or sei habu-ku
celebrate shuku iwa-u
ballot hyō
kind or seed shu tane or kusa
accumulate seki tsu-mu
emulate kyō kiso-u
laugh shō wara-u
pipe kan kuda
node setsu fushi
flour fun ko or kona
chronicle ki
promise yaku
tie ketsu musu-bu or yu-u
salary kyū tama-u
continue zoku tsudu-ku
put chi o-ku
old man o-iru
stomach i
vein myaku
intestines chō
retainer shin
cruise
good ryō yo-i
art gei
bud ga me
England ei
vegetable sai na
city gai machi
clothes i
need i-ru
memorize kaku obo-eru or sa-meru
observe kan mi-ru
instruction kun
test shi kokoromi-ru
theory setsu to-ku
section ka
deliberation gi
elephant zō or shō
freight ka
savings cho ta-meru
expense hi tsui-yasu
prize shō
army gun
wheel rin wa
resign ji ya-meru
environs hen ata-ri
take along ren tsu-reru or tsura-neru
attain tachi
choose sen era-bu
county gun
quantity ryō
record roku
mirror kyō kagami
related kan
land riku
group tai
quiet sei shizu-ka
obey jun
request gan nega-u
sort rui
fly hi to-bu
meal han meshi
foster yashina-u
test ken

Fifth grade (185 kanji)

Kanji Meaning On Kun
long time kyū hisa
Buddha hutsu or butsu hotoke
sham ka or ke kari
affair ken
responsibility nin maka-seru
becoming ji ni-ru
too much yo ama-ru
value ka atai
preserve ho tamo-tsu
discipline shū osa-meru
straw bag hyō tawara
individual ko
provide bi sona-eru
statue
again sai futata-bi
publish kan
judge han waka-ru
control sei
ticket ken
rule soku notto-ru
effect
duty mu tsuto-meru
power sei ikio-i
thick atsu-i
phrase ku
possible ka
manage ei itona-mu
cause in yo-ru
group dan
pressure atsu
exist zai a-ru
level kin
foundation ki moto-duku
report muku-iru
boundary kyō sakai
grave bo haka
increase ma-su or fu-eru
dream mu yume
wife sai tsuma
lady fu
contain
approach ki yo-ru
rich fu tomi
guide michibi-ku
reside kyo i-ru
belong zoku
linen fu nuno
expert shi
normal tsune
tree-trunk kan miki
preface jo
valve ben
stretch chō ha-ru
journey ō
repeating fuku
virtue toku
intention shi kokorozashi
respond ō
cheerful kai kokoroyo-i
gender sei or shō saga
grace on
feelings nasa-ke
condition tai
accustomed kan na-reru
acquiesce shō uketamawa-ru
skill gi waza
beckon shō mane-ku
instruct ju sazu-keru
pick sai to-ru
contact setsu
present tei sa-geru
loss son soko-neru
branch shi sasa-eru
politics sei matsurigoto
circumstances ko yue
enemy teki kataki
cut off dan ta-tsu
old times kyū
easy eki yasa-shii
outburst aba-ku
clause
branch shi eda
investigate sa
status kaku
cherry ō sakura
examine ken
construct kama-eru
military bu
compare hi kura-beru
eternity ei naga-i
river ga kawa
fluid eki
mix kon maza-ru
decrease gen he-ru
fathom soku haka-ru
standard jun
perform en
undefiled ketsu isagiyo-i
disaster sai wazawa-i
burn nen mo-eru
printing block han
crime han oka-su
form
alone doku hito-ri
rate ritsu hikii-ru
appear gen arawa-reru
detain ryū ru todo-maru
abbreviation ryaku
benefit eki
eyeball gan me
rend ha yabu-ru
certain kaku tashi-ka
indicate shi shime-su
ancestor so
prohibition kin
shift i utsu-ru
extent tei hodo
tax zei
fabricate chiku kizu-ku
refined sei
elementary su moto
manage kei he-ru
unite su-beru
discontinue zetsu ta-tsu
綿 cotton men wata
whole
compile hen a-mu
exploits seki
weave shiki o-ru
guilt zai tsumi
flock gun mu-reru
righteousness gi
till tagaya-su
employment shoku
fertilizer hi ko-yasu
ability
entertain kyō oko-su
tongue zetsu shita
cottage sha
art jutsu sube
defense ei
manufacture sei
duplicate fuku
rule ki
untie ge or kai to-ku
establish setsu mouke-ru
permit kyo yuru-su
evidence shō
evaluate hyō
lecture
apologize sha ayama-ru
discriminating shiki
safeguard go mamo-ru
bountiful yuta-ka
wealth zai
poor hin mazushi-i
blame seki se-meru
lend tai ka-su
貿 trade
congratulations ga
resources shi
approve san
quality shitsu
transport yu
mention jutsu no-beru
astray mei mayo-u
退 retreat tai shirizo-ku
inverted gyaku sakara-u
create tsuku-ru
go beyond ka ayama-chi
suitable teki
acid san
mineral
copper
coin sen zeni
prevent fuse-gu
limit gen kagi-ru
precipitous ken
occasion sai kiwa
miscellaneous zatsu
negative hi ara-zu
deposit yo azu-keru
territory ryō
amount gaku hitai
domesticate shi ka-u

Sixth grade (181 kanji)

Kanji Meaning On Kun
row hei nami or nara-bu
riot ran mida-reru
milk nyū chichi
deceased na-kunaru
kindness jin
offer kyō or ku tomo
actor hai
value chi atai
wound shō kizu
superior yasa-shii
political party
counter for books satsu
dispose sho
engrave koku kiza-mu
divide katsu wa-ru
create tsuku-ru
drama geki
diligence kin tsuto-meru
dangerous ki aya-ui
egg ran tamago
strict gen kibi-shii
take in shū osa-meru
queen kisaki
negate hi ina or iya
suck kyū su-u
call ko yo-bu
good zen yo-i
become distressed kon koma-ru
droop choku ta-reru
castle shiro
range iki
play music kana-deru
stirred up hun huru-u
姿 shape shi sugata
suppose son
filial piety
home taku ie
eaves u
religion shū
mid-air chū
treasure takara
proclaim sen notama-u
secrecy mitsu
measurement sun
specialty sen moppa-ra
shoot sha i-ru
leader shō
revered son
concerning shū tsu-ku
measure of length shaku
deliver todo-ku
expand ten
stratum
self ko onore
scroll kan ma-ku
curtain baku maku
dry kan ho-su
infancy osana-i
government office chō
sit za suwa-ru
prolong en no-basu
rhythm ritsu
obey shitaga-u
forget wasu-reru
loyalty chū
constitution ken
ego ga ware
criticism hi
shouldering tan nina-u
worship hai oga-mu
broaden kaku hiro-geru
throw away sha su-teru
grope tan saga-su
infer sui
command ki
maneuver ayatsu-ru
respect kei uyama-u
reflect ei utsu-ru
nightfall ban
warmth dan atata-kai
livelihood bo ku-rasu
melodious hoga-raka
desk ki tsukue
sheet of... mai
dye sen so-meru
stocks kabu
rod
imitation mo
rights ken
trees ju ki
longing yoku ho-shii
steps dan
沿 run alongside en so-u
fountain sen izumi
wash sen ara-u
sect ha
settle sai su-mu
origin gen minamoto
tide cho shio
violent geki hage-shii
ashes hai
ripen juku u-reru
one-sided hen kata
group han
uncommon i koto-naru
doubt gi utaga-u
pain tsū ita-i
emperor ō
prosper sei mo-ru
alliance mei
watch over kan
sand sa or sha suna
magnet ji
me shi watakushi or watashi
secret hi
cereal koku
hole ketsu ana
window mado
muscle kin suji
scheme saku
simplicity kan
sugar
lineage kei
deep red beni or kurenai
settlement osa-meru
genuine jun
silk ken kinu
vertical ju tate
shrink shuku chidi-mu
government office sho
the following yoku
holy sei
lung hai
back hai se
bosom kyō mune
brain
abdomen fuku hara
entrails
lookover rin nozo-mu
climax shi ita-ru
young jaku waka-i
renowned cho
steam mu-su
warehouse kura
silkworm kaiko
masses shū
judge sai saba-ku
attire sō or shō yosoo-u
back ri ura
supplement ho ogina-u
look at shi mi-ru
perusal ran
chastise u-tsu
visit otozu-reru
translate yaku wake
poetry shi kotoba
document shi
recognize nin mito-meru
born tan
sincerity sei makoto
mistake go ayama-ru
theory ron
everything sho moro
guard against kei
precious ki
fare chin
bequeath i
mail
home town kyō
needle shin hari
steel hagane
closed hei shi-meru
tall kaku
descend o-riru
majesty hei
exclude jo nozo-ku
hurt shō sawa-ru
difficult nan muzuka-shii
leather kaku kawa
place on the head chō itada-ku
bone kotsu hone


English

German

French

Spanish

Russian

Chinese


Licence | Terms of use | Disclaimer | Privacy policy | Contact
Copyright © 2007-2022, Online-languages.info